دفتر تلفن جدید


نمایش 471 تا 480 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم چاوشیان7302مدیرگروه ادبیات انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
مهتاب صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
خانم شرکا7304مدیرگروه زبان ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
اتاق اساتید7305گروه زبان روسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم قلی تبار7306مدیرگروه زبان و ادبیات عربدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
خانم صدیقی7400مسئول حسابداری دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم کشوادی7500مدیر امور آموزشی پژوهشی و فناوریدانشکده زبانهای خارجی
خانم مرضیه احدی7510کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی