دفتر تلفن جدید


نمایش 471 تا 480 مورد از کل 551 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم روشندل6649کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم کیائی6651کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم مدیری6652کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم لطفلی زاده6700مسئول امور دانشجوییدانشکده شیمی
خانم وثوقی6701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده شیمی
خانم فیضی6702کارشناس امور دانشجوییدانشکده شیمی
خانم احدی6703اپراتوردانشکده شیمی
خانم سرابی6704کارشناس امور فرهنگیدانشکده شیمی
بسیج برادران6705بسیج دانشکده شیمیدانشکده شیمی
آقای دکتر کبیری فرد6800ریاستدانشکده شیمی و دانشکده علوم پایه