دفتر تلفن جدید


نمایش 471 تا 480 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای مجیدی1681کارشناس شبکه و اینترنتمعاونت پژوهش
خانم فتوحی1321کارشناس صندوق رفاهمعاونت اداری و مالی
آقای قاسم زاده1456کارشناس عمرانمعاونت عمران
آقای ذوالفقارکارشناس عمرانعمران
آقای حاجیلو4701کارشناس فارغ التحصیلاندانشکده فنی و مهندسی
خانم زمان2704کارشناس فرهنگیدانشکده مدیریت
خانم حمیده دهقان1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
خانم ناظم زاده1815کارشناس مسئول صدور احکاممعاونت اداری و مالی
آقای فولادلو1462کارشناس مسئول کمیسیون معاملاتمعاونت اداری و مالی
آقای عبدالکریمی1531کارشناس مشمولیندانشجویی