دفتر تلفن جدید


نمایش 471 تا 480 مورد از کل 551 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم سلیمانیان1522کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجوئی
خانم مینو نوروزی1511کارشناس امور دانش آموختگان امور نقل و انتقالاتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم امیری1551کارشناس امور دانشجوئیمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
آقای عبدالکریمی1531کارشناس امور دانشجوئیمعاونت دانشجویی
آقای محسن نوری2703کارشناس امور دانشجوییدانشکده مدیریت
آقای فروزش7702کارشناس امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
خانم شاهسوند1552کارشناس امور دانشجوییمعاونت دانشجویی
خانم فیضی6702کارشناس امور دانشجوییدانشکده شیمی
آقای حسینی نصب1554کارشناس امور راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی فرهنگی
خانم سعیدی1571کارشناس امور فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی