دفتر تلفن جدید


نمایش 471 تا 480 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدار خانه ط 4 شماره 12105آبدار خانه ط 4 شماره 1دانشکده مدیریت
آبدار خانه ط 4 شماره 22106آبدار خانه ط 4 شماره 2دانشکده مدیریت
آبدار خانه ط همکف2107آبدار خانه ط همکفدانشکده مدیریت
آقای دکتر حسینی2303مدیر گروه مدیریت صنعتی و دولتی مقطع کارشناسیدانشکده مدیریت
بسیج2505برادراندانشکده مدیریت
بسیج2506خواهراندانشکده مدیریت
خانم شجاعی قاهان2515کارشناس امور آموزشیدانشکده مدیریت
آقای رضوی7200کارشناس اتاق اساتیددانشکده زبانهای خارجی
آقای چهراقی1861کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای شعبانی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر