دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای خلیلی پاشا1201مسئول دفترمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم دکتر سماواتی6304مدیر گروه فیزیک در کلیه مقاطعدانشکده علوم پایه
خانم دکتر ملک زادهمدیر گروه شیمی محض مقطع کارشناسیدانشکده شیمی
آقای حسینی نصب1554کارشناس امور راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی فرهنگی
خانم وثوقی کاریزیکارشناس آموزشدانشکده علوم پایه و شیمی
آقای خلیقی1296کارشناس کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزش
خانم مهناز صادقیکارشناس پژوهشدانشکده علوم و فنون دریایی
تعاونی مصرف کارکنان1853
آقای خاکسار6617کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم رضوی پور6631کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی