دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 527 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
حاج آقا بیات1130نماینده نهاد رهبریریاست
خانم وفاکیش1123متصدی امور دانشجوییدانشکده علوم انسانی
خانم ظروفی1122اپراتور حوزه ریاستریاست
آقای عبداللهی1120مدیر حوزه ریاستریاست
خانم میرزا ابراهیم تهرانی1109دبیر کارگروه مدیریت ریسکریاست
مقداد حاجی محمد علی جهرمی1106سرپرست مرکز رشدمرکز رشد واحد
خانم اعلمی1104مدیر امور بین المللریاست واحد
آقای محمدی1101مدیر روابط عمومیحوزه ریاست
دفتر ریاست محترم واحد1100ریاست محترم واحدریاست
خانم نیافرکارشناس دانشجویی فرهنگیمعاونت دانشجویی فرهنگی