دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر ادهمی3303مدیرگروه علوم اجتماعی و جامعه شناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر الهی منش3313معاون گروه حقوقدانشکده علوم انسانی
دکتر حسینی المدنی3309مدیرگروه روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده علوم انسانی
دکتر درودیان3805معاون پژوهش و فناوریدانشکده علوم انسانی
دکتر شفیعی3306مدیرگروه روابط بین المللدانشکده علوم انسانی
دکتر شکری3302مدیر گروه فلسفهدانشکده علوم انسانی
دکتر مرتضویمدیرگروه علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی
دکتر مسعودی3300مدیر گروه حقوق کارشناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر پاکزاد3312مدیرگروه حقوق ارشددانشکده علوم انسانی
دکترترابی3310مدیرگروه حقوق کارشناسیدانشکده علوم انسانی