دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم نیکو5600مسئول امور پزوهشی و فناوریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم ها شریفی- صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
خانم هادی پور3530مسئول امتحاناتدانشکده علوم انسانی
خانم هنرور3511کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
خانم وثوقی6701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده شیمی
خانم وفاکیش1123کارشناس امور برنامه های علمیریاست
خانم ولی پور3400امور مالیدانشکده علوم انسانی
خانم ولی پور1340رییس اداره رسیدگی به اسنادمعاونت اداری و مالی
خانم ویسی5513کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم پازوکی1680کارشناس مسئول شبکه و اینترنتمدیریت فناوری و اطلاعات