دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر کبیری فرد6800ریاستدانشکده شیمی و دانشکده علوم پایه
آقای دکتر اشجع اردلان6802معاون دانشکدهدانشکده شیمی
خانم موسوی6805حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی
حفاظت فیزیکی برادران6806حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی
اتاق استراحت حفاظت فیزیکی6807حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
آقای جمال حسینی7101اپراتوردانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- همکف7102---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 17103---------------دانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- 27104---------------دانشکده زبانهای خارجی