دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 528 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر کبیری فرد6800ریاست دانشکدهدانشکده شیمی و دانشکده علوم پایه
6801مسئول دفتردانشکده شیمی
آقای دکتر اشجع اردلان6802معاون دانشکدهدانشکده شیمی
6803فکسدانشکده شیمی
6804حراستدانشکده شیمی
خانم موسوی6805حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی
حفاظت فیزیکی برادران6806حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی
اتاق استراحت حفاظت فیزیکی6807حفاظت فیزیکیدانشکده شیمی
آقای جمال حسینی7101اپراتوردانشکده زبانهای خارجی
آبدارخانه ط- همکف7102---------------دانشکده زبانهای خارجی