دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم تاجیک2521کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
آقای رمضان کاشی2531کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم نعمت اللهی2532کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم ربیعی2533کارشناس امور آموزشی دانشکدهدانشکده مدیریت
خانم زارع1704کارشناس امور اداریمعاونت اداری و مالی
آقای پور شریف1231کارشناس امور امتحانات ستادمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم وفاکیش1123کارشناس امور برنامه های علمیریاست
آقای پیروز تاش1561کارشناس امور تغذیهمعاونت دانشجویی
آقای گودرزی1162کارشناس امور حقوقیحوزه ریاست
خانم خادم7701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده زبانهای خارجی