دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم قلی زاده1671مسئول نرم ­افزارمعاونت پژوهش
خانم اقبال جوادی1660مسئول سخت افزارمعاونت پژوهش
آقای دره زمی1661کارشناس سخت افزارمعاونت پژوهش
آقای مبصر1662کارشناس سخت افزارمعاونت پژوهش
خانم پازوکی1680مسئول شبکه و اینترنتمعاونت پژوهش
آقای مجیدی1681کارشناس شبکه و اینترنتمعاونت پژوهش
خانم اشرفی1604مدیر خدمات پژوهش، نشر علم و امور آزمایشگاه هامعاونت پژوهش
خانم کبری نعمتی1624کارشناس پژوهش دانشکدهمعاونت پژوهش و فناوری
آقای خاکسارکارشناسمعاونت پژوهش و فناوری
بهروز عرب1603مدیر ارتباط با صنعت و جامعهمعاونت پژوهشی