دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای صالح فکر1501مسئول دفتر معاونت دانشجوئیمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
فکس حوزه دانشجوئی1505فکس حوزه دانشجوئیمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
فکس معاونت دانشجوئی1506فکس معاونت دانشجوئیمعاونت دانشجوئی و فرهنگی
خانم نوری1502مدیر امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم خاکپور1503مدیرکل امور دانشجوییمعاونت دانشجویی
آقای مهرانی1550رییس اداره دانشجوییمعاونت دانشجویی
خانم شاهسوند1552کارشناس امور دانشجوییمعاونت دانشجویی
آقای بهرامی1560رییس اداره تغذیهمعاونت دانشجویی
آقای پیروز تاش1561کارشناس امور تغذیهمعاونت دانشجویی
خانم الماسی1510رییس اداره امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی