دفتر تلفن جدید


نمایش 481 تا 490 مورد از کل 528 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر صباغی4305مدیر گروه رشته مهندسی شهرسازیدانشکده فنی و مهندسی
آقالی دکتر پیری4304مدیر گروه رشته مهندسی معماری در کلیه مقاطعدانشکده فنی و مهندسی
خانم شیرزاییمسئول امور پژوهشیدانشکده الهیات
خانم ملک لو2603مسئول امور پژوهشیدانشکده مدیریت
آقای علی مسروریمتصدی امور دفتری و بایگانیمعاونت عمران
آقای خلیلی پاشامعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم دکتر سماواتی6304مدیر گروه فیزیک در کلیه مقاطعدانشکده علوم پایه
خانم دکتر ملک زادهمدیر گروه شیمی محض مقطع کارشناسیدانشکده شیمی
آقای حسینی نصب1554کارشناس امور راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی فرهنگی
خانم وثوقی کاریزیکارشناس آموزشدانشکده علوم پایه و شیمی