دفتر تلفن جدید

نمایش 481 تا 486 مورد از کل 486 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم اعلمی1104مدیر امور بین المللریاست واحد
آقای بدر نژاد1181رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
خانم دکتر نصیریان4300مدیر گروه تکنولوژی صنایع شیمیایی و مهندسی شیمیدانشکده فنی و مهندسی
خانم وفاکیش1123متصدی امور دانشجوییدانشکده علوم انسانی
خانم میرزا ابراهیم تهرانی1109دبیر کارگروه مدیریت ریسکریاست
آقای خدامی2100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده مدیریت