دفتر تلفن جدید

نمایش 441 تا 442 مورد از کل 442 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم اشرفی1604مدیر خدمات پژوهش، نشر علم و امور آزمایشگاه هامعاونت پژوهش
آقای دکتر جلائی فر4802معاون آموزشی ، پژوهشی و دانشجوئی دانشکدهدانشکده فنی و مهندسی