دفتر تلفن جدید


نمایش 41 تا 50 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ایرائی1632کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
آقای مرتضوی نیک1640اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
آقای سید محمد حسینی1641کارشناس اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
آقای گیویان1610رئیس اداره طرح های پژوهشیمعاونت پژوهش
خانم حسن زاده1651کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
خانم نوریان1606مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
1607متصدی امور دفتری و بایگانی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
خانم رمضانی الاشتی1671مسئول نرم ­افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
آقای دره زمی1661کارشناس سخت افزارمدیریت فناوری و اطلاعات