دفتر تلفن جدید


نمایش 41 تا 50 مورد از کل 494 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای ملکی1601مسئول دفتر معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
خانم دکتر فرهنگ متین1602سرپرست ادراه کل خدمات پژوهش و تولید علممعاونت پژوهش
آقای صمیع1633متصدی امور دفتری معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
خانم جمیلیان1611کارشناس اداره طرح پژوهشمعاونت پژوهش
خانم حدادیان1620رئیس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم تهمتن1621کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نیکو1622کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نظری فرید1623کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
آقای رستمی1624کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
آقای یزدان مهر1630رئیس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش