دفتر تلفن جدید


نمایش 41 تا 50 مورد از کل 574 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم جمیلیان1611کارشناس اداره طرح پژوهشمعاونت پژوهش
خانم حدادیان1620رئیس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
1621کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نیکو1622کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
خانم نظری فرید1623کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش
آقای رستمی3601کارشناس پژوهشدانشکده علوم انسانی
آقای یزدان مهر1630رئیس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
خانم خزائی نژاد1631کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
خانم مهدی ایرائی1632کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
آقای مرتضوی نیک1640اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش