دفتر تلفن جدید


نمایش 41 تا 50 مورد از کل 553 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
1632کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
آقای مرتضوی نیک1640اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
آقای سید محمد حسینی1641کارشناس اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
آقای گیویان1610رئیس اداره طرح های پژوهشیمعاونت پژوهش
خانم حسن زاده1651کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
خانم نوریان1606مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
1607متصدی امور دفتری و بایگانی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
خانم رمضانی الاشتی1671مسئول نرم ­افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
آقای دره زمی1661کارشناس سخت افزارمدیریت فناوری و اطلاعات