دفتر تلفن جدید


نمایش 41 تا 50 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
آقای اسدی1481مسئول دفتر امور دفتری معاونت عمرانمعاونت عمران
آقای اسدی1452تاسیساتمعاونت عمران
آقای اسماعیل زاده4705خدمات امور دانشجوییدانشکده فنی و مهندسی
آقای البرز1170مدیر امور ورزشیریاست
آقای امیری خطیب1709کارشناس دبیرخانه مرکزیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای انصاری2700رئیس اداره امور دانشجوییدانشکده مدیریت
آقای اوجاقلو2100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده مدیریت
آقای ایروانی2801متصدی امور دفتری- مسئول دفتردانشکده مدیریت
آقای باقرحسینی3100رئیس اداره پشتیبانیدانشکده علوم انسانی