دفتر تلفن جدید


نمایش 41 تا 50 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای خلیلی پاشا1201مسئول امور دفتری و بایگانیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای مصطفائی1202مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
فکس معاونت آموزش1204فکس معاونت آموزشمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
فکس مدیر آموزش1205معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
خانم ابن تراب1206سرپرست اداره کل برنامه ریزی آموزشیمعاونت آموزشی
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1207ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1209ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
خانم کیانی میاردان1210مسئول امور کمیسیون ها و شوراها
آقای هدایتی1220رئیس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی