دفتر تلفن جدید


نمایش 41 تا 50 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم علی آبادی5550برنامه ریزیدانشکده برق و کامپیوتر
جلالی9550برنامه ریزیدانشکده علوم و فنون دریایی
بسیج اساتید1575بسیج اساتیدریاست
بسیج دانشجوئی1573-1574بسیج دانشجوئیمعاونت دانشجوئی
بسیج دانشجوئی3305بسیج دانشجوئی برادراندانشکده علوم انسانی
بسیج دانشجوئی3306بسیج دانشجوئی خواهراندانشکده علوم انسانی
بسیج برادران6705بسیج دانشکده شیمیدانشکده شیمی
آقای اسدی1452تاسیساتمعاونت عمران
تاسیسات مستقر در دانشکده مدیریت1453تاسیساتدانشکده مدیریت
تاسیسات مستقر در دانشکده شیمی1457تاسیساتدانشکده شیمی