دفتر تلفن جدید


نمایش 491 تا 500 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم نسبی1341حسابدار اداره رسیدگی به اسنادمعاونت اداری و مالی
تاسیسات مستقر در دانشکده مدیریت1453تاسیساتدانشکده مدیریت
تاسیسات مستقر در دانشکده شیمی1457تاسیساتدانشکده شیمی
تاسیسات مستقر در دانشکده فنی و مهندسی1458تاسیساتدانشکده فنی و مهندسی
خانم معین1459پیمانکار
فکس معاونت عمران1482فکس معاونت عمرانمعاونت عمران
بسیج اساتید1575بسیج اساتیدریاست
مسئول مطالعات و عترت و نمازخواهران1592کارشناس امور فرهنگیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1207ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1209ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی