دفتر تلفن جدید


نمایش 491 تا 500 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم صبوریمسئول امور پژوهشیدانشکده علوم زیستی
آقای دکتر شکری نودهمدیریت طرح و برنامه و بودجه واحدمعاونت توسعه و مدیریت منابع
خانم تهمتن کاوکانی4601کارشناس اداره پژوهشدانشکده فنی و مهندسی
خانم ملک پور1581کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگیمعاونت دانشجویی فرهنگی
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر صباغی4305مدیر گروه رشته مهندسی شهرسازیدانشکده فنی و مهندسی
آقالی دکتر پیری4304مدیر گروه رشته مهندسی معماری در کلیه مقاطعدانشکده فنی و مهندسی
خانم شیرزاییمسئول امور پژوهشیدانشکده الهیات
خانم ملک لو2603مسئول امور پژوهشیدانشکده مدیریت
آقای علی مسروریمتصدی امور دفتری و بایگانیمعاونت عمران