دفتر تلفن جدید


نمایش 491 تا 500 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکترنصراللهی3307مدیرگروه ارتباطاتدانشکده علوم انسانی
سید حسین سجادیسرپرستدانشکده الهیات
سیده زهرا حسنی1512کارشناسامور دانش آموختگان
سیما چاغروند4512کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
شیرین انصاری نکو4540کارشناس امور آموزشیفنی و مهندسی
عباس ملامحمدی3604کارشناس رایانه (نرم افزار)پژوهش
مسئول حراست مدیریت1143ریاست
مقداد حاجی محمد علی جهرمی1106سرپرست مرکز رشدمرکز رشد واحد
مهتاب صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
ندیمی1821کارشناس اداره بیمه و رفاهمعاونت اداری و مالی