دفتر تلفن جدید


نمایش 491 تا 500 مورد از کل 551 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ولی پور1340رییس اداره رسیدگی به اسنادمعاونت اداری و مالی
خانم ویسی5513کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم پازوکی1680کارشناس مسئول شبکه و اینترنتمدیریت فناوری و اطلاعات
خانم پرورش1582کارشناس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم پوربهشتیان6520مسول امور آموزشیدانشکده شیمی
خانم پورمند6645کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم چاوشیان7302مدیرگروه ادبیات انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم کاتوزیان6629کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم کارگری1262کارشناس خدمات ماشینیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
خانم کبری نعمتی1624کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش و فناوری