دفتر تلفن جدید


نمایش 491 تا 500 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای فروزش7702کارشناس امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
خانم شاکر7703کارشناس امور فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر یونسی7800رییس دانشکده زبان­های خارجیدانشکده زبانهای خارجی
آقای قناعتچی7801متصدی امور دفتری و بایگانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر دریغ7802معاون پژوهشی دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
حراست7804دانشکده زبان­هادانشکده زبانهای خارجی
انتظامات خواهران7805انتظامات خواهراندانشکده زبانهای خارجی
انتظامات برادران7806انتظامات برادراندانشکده زبانهای خارجی
آقای نصیری8001متصدی امور دفتریریاست
آقای درویشی8002کارشناس روابط عمومیروابط عمومی