دفتر تلفن جدید


نمایش 491 تا 500 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم کربلائی2602کارشناس کتابخانه دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
خانم محتشم نیاکارشناس کتابداردانشکده علوم زیستی
خانم حسین زاده مقدم4604کارشناس کتابداردانشکده فنی و مهندسی
خانم قلی پورکارشناس کتابداریدانشکده شیمی
خانم نصر5603کارشناس کتابداریدانشکده برق و کامپیوتر
خانم ها شریفی- صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
آقای خادم1700کارمند دبیرخانهمعاونت اداری و مالی
خانم رضائی مهر1701کارمند دبیرخانهمعاونت اداری و مالی
خانم عرب شیرازی1703کارمند دبیرخانهمعاونت اداری و مالی
خانم قزل1816کارگزینیمعاونت اداری و مالی