دفتر تلفن جدید


نمایش 491 تا 500 مورد از کل 551 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم ظریف فرد8510کارشناس اموزشدانشکده الهیات
خانم آشوری3522کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم فتحعلیان8520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده الهیات
خانم نصیری9520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای خداوردی1863کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای چهراقی1861کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای واحدی1862کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم حسن زاده1651کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
خانم مرادی1652کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
خانم کارگری1262کارشناس خدمات ماشینیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی