دفتر تلفن جدید


نمایش 491 تا 494 مورد از کل 494 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر موحدیمدیر گروه رشته های بیوشیمی و سلولی مولکولی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و رشته میکروبیولوژی در مقطع کارشناسیدانشکده علوم زیستی
خانم دکتر شریفغ نیامدیر گروه رشته های علوم گیاهی و علوم جانوری درمقطع تحصیلات تکمیلی و ژنتیک و سلولی مولکولی درمقطع کارشناسیدانشکده علوم زیستی
خانم دکتر تجددمدیرگروه رشته های دبیری زیست شناسی - آموزش زیست شناسی و زیست شناسی عمومی در مقطع کارشناسیدانشکده علوم زیستی
خانم دکتر مرادیمدیر گروه تربیت بدنیمعاونت دانشجویی و فرهنگی