دفتر تلفن جدید


نمایش 501 تا 510 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
خانم صدیقی7400مسئول حسابداری دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم رحیمی تفرشی7500مدیر امور آموزشی پژوهشی و فناوریدانشکده زبانهای خارجی
خانم شجاعی7511کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم اسدی راد7520کارشناس امور آموزسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم حیدری7530کارشناس امور آموزسی ( مسئول امتحانات و ثبت نمرات)دانشکده زبانهای خارجی
خانم طاهری7540کارشناس خدمات کامپیوتریدانشکده زبانهای خارجی
خانم جان بزرگی7550مسئول برنامه ریزی دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم روشن ضمیر7610مسئول پژوهشدانشکده زبانهای خارجی
خانم فدوی7611کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی