دفتر تلفن جدید


نمایش 501 تا 510 مورد از کل 527 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
اتاق اساتید7305گروه زبان روسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم قلی تبار7306مدیرگروه زبان و ادبیات عربدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
خانم صدیقی7400مسئول حسابداری دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم کشوادی7500مدیر امور آموزشی پژوهشی و فناوریدانشکده زبانهای خارجی
خانم مرضیه احدی7510کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم تجلی7511کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم اسدی راد7520مسئول امور اموزشی تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
خانم حاجی محمدی7540کارشناس خدمات کامپیوتریدانشکده زبانهای خارجی
خانم جان بزرگی7550مسئول برنامه ریزی دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی