دفتر تلفن جدید


نمایش 501 تا 510 مورد از کل 527 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر سماواتیمدیر گروه فیزیک در کلیه مقاطعدانشکده علوم پایه
خانم دکتر ملک زادهمدیر گروه شیمی محض مقطع کارشناسیدانشکده شیمی
آقای مشاغیکارشناس امور آموزشی (امور کلاسها)دانشکده شیمی
آقای حسینی نصب1554کارشناس امور راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی فرهنگی
خانم وثوقی کاریزیکارشناس آموزشدانشکده علوم پایه و شیمی
آقای خلیقی1270کارشناس کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزش
خانم مهناز صادقیکارشناس پژوهشدانشکده علوم و فنون دریایی
تعاونی مصرف کارکنان1853
آقای خاکسار6617کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
خانم رضوی پور6631کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی