دفتر تلفن جدید


نمایش 501 تا 510 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
تاسیسات مستقر در دانشکده فنی و مهندسی1458تاسیساتدانشکده فنی و مهندسی
خانم معین1459پیمانکار
فکس معاونت عمران1482فکس معاونت عمرانمعاونت عمران
بسیج اساتید1575بسیج اساتیدریاست
مسئول مطالعات و عترت و نمازخواهران1592کارشناس امور فرهنگیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1207ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلی1209ستاد پاسخ گویی و مشاوره تحصیلیمعاونت فرهنگی و دانشجویی
خانم حسنزاده1653کارشناس پژوهشدانشکده فنی و مهندسی
خانم قلی زاده1670کارشناس مسئول نرم افزارمدیریت فناویری و اطلاعات
آقای شقاقی1684سانترالدانشکده علوم انسانی