دفتر تلفن جدید


نمایش 511 تا 520 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای امیری خطیب1709کارشناس دبیرخانه مرکزیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای بیگوند4510کارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
خانم آقا ولی4514کارشناس آموزشدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر امیری5803معاون پژوهشیدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر اشرفی5304گروه کامپیوتردانشکده برق و کامپیوتر
خانم دکتر عینالو5309مدیر گروه مهندسی پزشکیمکاترونیک و رباتیکدانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر پور کرمانی6306مدیر گروه زمین شناسیدانشکده علوم پایه و شیمی
آقای تقوایی6307دفتر نشریهدانشکده شیمی
6600مسئول پژوهشدانشکده شیمی
آقای کاشانی6640کارشناس آزمایشگاهمجتمع آزمایشگاه مرکزی