دفتر تلفن جدید


نمایش 521 تا 530 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
6600مسئول پژوهشدانشکده شیمی
آقای کاشانی6640کارشناس آزمایشگاهمجتمع آزمایشگاه مرکزی
آقای محمدی8000مسئول روابط عمومیحوزه ریاست
آقای دکتر لاری9300مدیر گروه فیزیک دریادانشکده علوم و فنون دریایی
خانم دکتر زعیم دار9301مدیر گروه محیط زیستدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم مهریاد9400امور مالیدانشکده علوم و فنون دریایی
آقای رستم میری9500مدیر امور آموزشی ، پژوهشی و فناوری دانشکده علوم و فنون دریایی و دانشکده فنی و مهندسیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم نصیری9520کارشناس تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم و فنون دریایی
آقاجان پور9530امتحاناتدانشکده علوم و فنون دریایی
جلالی9550برنامه ریزیدانشکده علوم و فنون دریایی