دفتر تلفن جدید


نمایش 521 تا 528 مورد از کل 528 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر صادق پورمدیرمرکز مشاوره و روانشناختی امینمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم افضلی4605کارشناس کتابداریدانشکده علوم پایه و شیمی
خانم دکتر خالقیپزشک مرکز مشاورهمعاون دانشجویی و فرهنگی
خانم سلیمانیکارشناش امور آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
خانم آئین2518کارشناس امور آموزشدانشکده مدیریت
آقای شهرکیکارشناس کتابداریدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر غریب خواجهمدیر گروه ریاضی و آمار کلیه مقاطعدانشکده علوم پایه
آقای سمائی1504- فکس 1505مدیر کل فرهنگی و اجتماعیمعاونت فرهنگی