دفتر تلفن جدید


نمایش 541 تا 550 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم سلطانی1260رئیس اداره تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم هنرور3511کارشناس امور آموزشیدانشکده علوم انسانی
آقای دکتر قاسمی گورجی4802معاون آموزشی ،پژوهشی ، دانشجویی و فرهنگیدانشکده فنی و مهندسی
آقای طیبی1591کارشناس مسئول اداره قران و عترتمعاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای آقاجان زاده1581کارشناس اداره مطالعات و پژوهشهای فرهنگیمعاونت دانشجویی و فرهنگی
خانم زارعی1291کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای ظریف خادم1700رئیس اداره دبیرخانه و بایگانیمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
تاسیسات علوم انسانی1455تاسیساتدانشکده علوم انسانی
خانم حبیبی کلهرودی9200متصدی امور کلاس هادانشکده علوم و فنون دریایی
خانم صادق پور1553مدیر مرکز مشاوره و روانشناختی امینمعاونت دانشجویی و فرهنگی