دفتر تلفن جدید


نمایش 551 تا 553 مورد از کل 553 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم دکتر اشرفیمدیر گروه مدیریت بازرگانی کارشناسی و کارشناسی ناپیوستهدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
خانم دکتر رشتچیمدیر گروه آموزش و مترجمی زبان انگلیسیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر ابراهیمیمدیر گروه ادیان و عرفان در کلیه مقاطعدانشکده الهیات