دفتر تلفن جدید


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 494 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم خزائی نژاد1631کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
خانم مهدی ایرائی1632کارشناس اداره اسناد علمیمعاونت پژوهش
آقای مرتضوی نیک1640اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
آقای سید محمد حسینی1641کارشناس اداره ارتباط با صنعتمعاونت پژوهش
خانم صادقی روشن1642کارآفرینی و تشکیل مراکز رشدمعاونت پژوهش
آقای گیویان1610رئیس اداره طرح های پژوهشیمعاونت پژوهش
خانم حسن زاده1651کارشناس خدمات آزمایشگاهمعاونت پژوهش
باشگاه پژوهشگران1605رئیس باشگاه پژوهشگران جوانمعاونت پژوهش
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
خانم نوریان1606مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش