دفتر تلفن جدید


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 553 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای مبصر1662کارشناس سخت افزارمدیریت فناوری و اطلاعات
خانم پازوکی1680کارشناس مسئول شبکه و اینترنتمدیریت فناوری و اطلاعات
خانم دکتر مشیراستخاره3800ریاستدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر رازقی3802معاونتدانشکده علوم انسانی
آقای رحمانی3101متصدی دبیرخانهدانشکده علوم انسانی
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
*3104آبدارخانه طبقه 2دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 4 غربیدانشکده علوم انسانی
آقای طالب زاده4517کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
دکتر الهی منش3313مدیر گروه حقوق مقطع کارشناسی ارشددانشکده علوم انسانی