دفتر تلفن جدید


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 555 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای پور شریف1231کارشناس امور امتحانات ستادمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم جمشیدی1232کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای سلیمان پور1234کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم طباطبایی1242کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای فقیه عبداللهی1243کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای مظاهری نژاد1250رییس اداره خدمات آموزشیمعاونت آموزشی
خانم سلطانی1260رئیس اداره تحصیلات تکمیلیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم کارگری1262کارشناس خدمات ماشینیمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
آقای صمدی1270رییس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی
آقای یار احمدی1271کارشناس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی