دفتر تلفن جدید


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 488 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای البرز1170مدیر امور ورزشیریاست
خانم ها شریفی- صدقیانی1171کارشناسان امور ورزشیریاست
آقای بدر نژاد1181رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
خانم حمیده دهقان1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
آقای دکتر افتخاری1200معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
آقای خداوردی1201مسئول دفترمعاونت آموزشی
آقای مصطفائی1202مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
خانم دکتر ابن تراب1206سرپرست اداره کل برنامه ریزی آموزشیمعاونت آموزشی
خانم کیانی میاردان1210مسئول امور کمیسیون ها و شوراها