دفتر تلفن جدید

نمایش 51 تا 60 مورد از کل 483 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بدر نژاد1181رئیس اداره امور پشتیبانیاداری و مالی
خانم حمیده دهقان1190کارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران
آقای دکتر افتخاری1200معاونت آموزشیمعاونت آموزشی
آقای خداوردی1201مسئول دفترمعاونت آموزشی
آقای مصطفائی1202مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی
خانم دکتر ابن تراب1206سرپرست اداره کل برنامه ریزی آموزشیمعاونت آموزشی
خانم کیانی میاردان1210مسئول امور کمیسیون ها و شوراها
خانم سلطانی1220مسئول امور دفتری و بایگانی آموزشیمعاونت آموزشی
آقای دشتی پور1221رییس اداره امتحاناتمعاونت آموزشی