دفتر تلفن جدید


نمایش 51 تا 60 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
تاسیسات مستقر در دانشکده فنی و مهندسی1458تاسیساتدانشکده فنی و مهندسی
تاسیسات علوم انسانی1455تاسیساتدانشکده علوم انسانی
آقای حسینی روشن5521تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر
ترابری1841ترابریمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای جعفری1853تعاونی مصرفمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای آزادبادی6619تکنسین آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای محمدی7804حراستدانشکده زبانهای خارجی
آقای حسن زاده4804حراستدانشکده فنی و مهندسی
خانم قمری4401حسابداردانشکده فنی و مهندسی
آقای مرادی2401حسابداردانشکده مدیریت و علوم اجتماعی