دفتر تلفن جدید

نمایش 61 تا 70 مورد از کل 442 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم صدری1607متصدی امور دفتری و بایگانی فناوری اطلاعات و ارتباطاتمعاونت پژوهش
خانم قلی زاده1671کارشناس نرم­افزارمعاونت پژوهش
خانم رمضانی1672کارشناس نرم­افزارمعاونت پژوهش
خانم اقبال جوادی1660مسئول سخت افزارمعاونت پژوهش
آقای دره زمی1661کارشناس سخت افزارمعاونت پژوهش
آقای مبصر1662کارشناس سخت افزارمعاونت پژوهش
خانم پازوکی1681کارشناس شبکه و اینترنتمعاونت پژوهش
خانم دکتر مشیراستخاره3800ریاست محترم دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
آقای شیرین پور3801مسئول دفتر دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر رازقی3802معاونت محترم دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی