دفتر تلفن جدید


نمایش 61 تا 70 مورد از کل 574 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دره زمی1661کارشناس سخت افزارمعاونت پژوهش
آقای مبصر1662کارشناس سخت افزارمعاونت پژوهش
خانم پازوکی1680مسئول شبکه و اینترنتمعاونت پژوهش
خانم دکتر مشیراستخاره3800ریاست محترم دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر رازقی3802معاونت محترم دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
آقای رحمانی3101متصدی دبیرخانه دانشکدهدانشکده علوم انسانی
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
*3104آبدارخانه طبقه 2دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 4 غربیدانشکده علوم انسانی
آقای طالب زاده4517کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی