دفتر تلفن جدید


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم قلی تبار7306مدیرگروه زبان و ادبیات عربدانشکده زبانهای خارجی
خانم صدیقی7400مسئول حسابداری دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم مرضیه احدی7510کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم تجلی7511کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم کشوادی7500مدیر امور آموزشی پژوهشی و فناوریدانشکده زبانهای خارجی
خانم حاجی محمدی7540کارشناس خدمات کامپیوتریدانشکده زبانهای خارجی
خانم جان بزرگی7550مسئول برنامه ریزی دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم روشن ضمیر7610مسئول پژوهشدانشکده زبانهای خارجی
خانم فدوی7611کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی
خانم خزلی7612کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی