دفتر تلفن جدید

نمایش 71 تا 80 مورد از کل 487 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم تجلی7511کارشناس امور آموزشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم کشوادی7500مدیر امور آموزشی پژوهشی و فناوریدانشکده زبانهای خارجی
خانم حاجی محمدی7540کارشناس خدمات کامپیوتریدانشکده زبانهای خارجی
خانم جان بزرگی7550مسئول برنامه ریزی دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی
خانم روشن ضمیر7610مسئول پژوهشدانشکده زبانهای خارجی
خانم فدوی7611کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی
خانم خزلی7612کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی
آقای محبی7620کارشناس امور پژوهشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم عامری1312حسابداردانشکده زبانهای خارجی
خانم افشار7700مسئول امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی