دفتر تلفن جدید


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 574 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر الهی منش3313مدیر گروه حقوق مقطع کارشناسی ارشددانشکده علوم انسانی
دکتر پاکزاد3312مدیرگروه حقوق ارشددانشکده علوم انسانی
آقای دکتر پروین3301مدیرگروه ادبیات فارسیدانشکده علوم انسانی
دکتر شکری3302مدیر گروه فلسفهدانشکده علوم انسانی
دکتر ادهمی3303مدیرگروه علوم اجتماعی و جامعه شناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر احمد بیگی3304مدیرگروه علوم تربیتی و برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
دکتر مرتضویمدیرگروه علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی
بسیج دانشجوئی3306بسیج دانشجوئی خواهراندانشکده علوم انسانی
دکترنصراللهی3307مدیرگروه ارتباطاتدانشکده علوم انسانی
دکتر درودیان3805معاون پژوهش و فناوریدانشکده علوم انسانی