دفتر تلفن جدید


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 527 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای طالب زاده4517کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
دکتر الهی منش3313معاون گروه حقوقدانشکده علوم انسانی
دکتر پاکزاد3312مدیرگروه حقوق ارشددانشکده علوم انسانی
آقای دکتر پروین3301مدیرگروه ادبیات فارسیدانشکده علوم انسانی
دکتر شکری3302مدیر گروه فلسفهدانشکده علوم انسانی
دکتر ادهمی3303مدیرگروه علوم اجتماعی و جامعه شناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر احمد بیگی3304مدیرگروه علوم تربیتی و برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
دکتر مرتضویمدیرگروه علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی
دکتر شفیعی3306مدیرگروه روابط بین المللدانشکده علوم انسانی
دکترنصراللهی3307مدیرگروه ارتباطاتدانشکده علوم انسانی