دفتر تلفن جدید

نمایش 71 تا 80 مورد از کل 442 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای رحمانی3101متصدی دبیرخانه دانشکدهدانشکده علوم انسانی
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
*3104آبدارخانه طبقه 2دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 4 غربیدانشکده علوم انسانی
آقای طالب زاده3200اتاق اساتید1 مدیریتدانشکده علوم انسانی
دکتر الهی منش3313معاون گروه حقوقدانشکده علوم انسانی
دکتر پاکزاد3312مدیرگروه حقوق ارشددانشکده علوم انسانی
دکتر دادبه3301مدیرگروه ادبیات فارسیدانشکده علوم انسانی
دکتر شکری3302مدیر گروه فلسفهدانشکده علوم انسانی
دکتر ادهمی3303مدیرگروه علوم اجتماعی و جامعه شناسیدانشکده علوم انسانی