دفتر تلفن جدید

نمایش 71 تا 80 مورد از کل 479 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
*3104آبدارخانه طبقه 2دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 4 غربیدانشکده علوم انسانی
آقای طالب زاده4517کارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
دکتر الهی منش3313معاون گروه حقوقدانشکده علوم انسانی
دکتر پاکزاد3312مدیرگروه حقوق ارشددانشکده علوم انسانی
دکتر دادبه3301مدیرگروه ادبیات فارسیدانشکده علوم انسانی
دکتر شکری3302مدیر گروه فلسفهدانشکده علوم انسانی
دکتر ادهمی3303مدیرگروه علوم اجتماعی و جامعه شناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر احمد بیگی3304مدیرگروه علوم تربیتی و برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی
دکتر مرتضویمدیرگروه علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی