دفتر تلفن جدید


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 550 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم سلیمی1310رئیس اداره درآمدمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم صبیحی1311کارشناس رسیدگیمعاونت اداری و مالی
خانم عامری1312حسابداردانشکده زبانهای خارجی
آقای صمد پور1320رئیس اداره صنودوق رفاه دانشجویانمدیریت امور اداری و منابع انسانی
خانم فتوحی1321کارشناس صندوق رفاهمعاونت اداری و مالی
آقای حیدری1330مدیر مالیاداری و مالی
آقای کشاورز1331مدیر اداریمعاونت اداری و مالی
فکس امور مالی1332مدیر کل امور مالیاداری و مالی
بانک ملی1339بانک ملیدانشکده علوم انسانی
خانم ولی پور1340رییس اداره رسیدگی به اسنادمعاونت اداری و مالی