دفتر تلفن جدید


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای خسروی1294کارشناس امور آموزشمعاونت آموزش
خانم محمودی زرندی1295کارشناس امور آموزشمعاونت آموزش
آقای خلیقی1296کارشناس کارگزینی هیات علمیمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم سلیمی1310رئیس اداره درآمدمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
خانم صبیحی1311کارشناس رسیدگیمعاونت اداری و مالی
خانم عامری1312حسابداردانشکده زبانهای خارجی
آقای صمد پور1320رئیس اداره صنودوق رفاه دانشجویانمدیریت امور اداری و منابع انسانی
خانم فتوحی1321کارشناس صندوق رفاهمعاونت اداری و مالی
آقای حیدری1330مدیر مالیاداری و مالی
آقای کشاورز1331مدیر اداریمعاونت اداری و مالی