دفتر تلفن جدید


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 577 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
فکس معاونت آموزش1204فکس معاونت آموزشمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
خانم ابن تراب1206سرپرست اداره کل برنامه ریزی آموزشیمعاونت آموزشی
خانم کیانی میاردان1210مسئول امور کمیسیون ها و شوراها
خانم سلطانی1220مسئول امور دفتری و بایگانی آموزشیمعاونت آموزشی
فکس رئیس اداره سنجش و نظارت1220فکس رئیس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
آقای دشتی پور1221رییس اداره امتحاناتمعاونت آموزشی
خانم سلیمانی1222کارشناس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
آقای بهمنی1230رئیس اداره سنجش و نظارتمعاونت آموزشی
آقای پور شریف1231کارشناس امور امتحانات ستادمعاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
خانم جمشیدی1232کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی