دفتر تلفن جدید


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم خطیبی1133حوزه نهاد رهبریریاست
آقای اسماعیل زاده4705خدمات امور دانشجوییدانشکده فنی و مهندسی
خانم شرف بیانی4704خدمات دانشجوییدانشکده برق و کامپیوتر
خانم حسینی5540خدمات کامپیوتریدانشکده برق و کامپیوتر
بسیج2506خواهراندانشکده مدیریت
خانم توحیدی1511دانشجویی و فرهنگیدانشکده الهیات
قیومی9700دانشجویی و فرهنگیدانشکده علوم و فنون دریایی
خانم گروسی4101دبیرخانهدانشکده فنی و مهندسی
آقای نوایی2101دبیرخانهدانشکده مدیریت
آقای علی رحم نظری2102دبیرخانه دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت