دفتر تلفن جدید


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 501 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای هدایتی1280رئیس اداره مطالعات و ارتقاء کیفیتمعاونت آموزشی
آقای مشفق1281کارشناس اداره برنامه ریزیمعاونت آموزشی
خانم شیاسی1282کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم رفیعی مقدم1283مسئول دبیر کمیته منتخب هیات علمیمعاونت آموزشی
خانم بخشائی1290مدیر امور هیات علمیمعاونت آموزشی
خانم باقری نیا1291کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم جعفری1293کارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
خانم مریم حسنی1310رئیس اداره درآمد (امور مالی دانشجویی کل)معاونت اداری و مالی
خانم عامری1312حسابداردانشکده زبانهای خارجی
خانم احسانی1320رییس صندوق رفاه دانشجویانمعاونت اداری و مالی