دفتر تلفن جدید


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 527 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر درودیان3805معاون پژوهش و فناوریدانشکده علوم انسانی
دکتر حسینی المدنی3309مدیرگروه روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده علوم انسانی
دکترترابی3310مدیرگروه حقوق کارشناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر اباذری3311مدیرگروه علم و اطلاعات و دانش و کتابداریدانشکده علوم انسانی
دکتر مسعودی3300مدیر گروه حقوق کارشناسیدانشکده علوم انسانی
خانم ولی پور3400امور مالی دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
خانم شیشه چی3500رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
خانم نصیری حاجی آقا3510کارشناس آموزش کارشناسی دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم سوسن نعمتی3511کارشناس آموزش کارشناسی دانشکدهدانشکده علوم انسانی
خانم نظری3520مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکدهدانشکده علوم انسانی