دفتر تلفن جدید


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 574 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر حسینی المدنی3309مدیرگروه روانشناسی و علوم تربیتیدانشکده علوم انسانی
دکترشاهسوند3310مدیرگروه حقوق کارشناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر اباذری3311مدیرگروه علم و اطلاعات و دانش و کتابداریدانشکده علوم انسانی
دکتر مسعودی3300مدیر گروه حقوق کارشناسیدانشکده علوم انسانی
خانم ولی پور3400امور مالیدانشکده علوم انسانی
خانم شیشه چی3500رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
خانم نصیری حاجی آقا3510کارشناس آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم سوسن نعمتی3511کارشناس آموزشدانشکده علوم انسانی
خانم نظری3520مسئول تحصیلات تکمیلیدانشکده علوم انسانی
خانم فربود3550کارشناس آموزش-مسئول برنامه ریزیدانشکده علوم انسانی