دفتر تلفن جدید


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 553 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم احمدیان3531کارشناس امتحاناتدانشکده علوم انسانی
خانم شعبان زاده3801مسئول دفتر ریاستدانشکده علوم انسانی
خانم مؤمنی3540مسئول خدمات کامپیوتریدانشکده علوم انسانی
خانم منصوری3600رئیس اداره پژوهشدانشکده علوم انسانی
خانم کبری نعمتی1624کارشناس اداره گسترش علممعاونت پژوهش و فناوری
خانم رضائیان3602کارشناس پژوهشدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر غزازانی1634کارشناس پژوهش کتابدارمعاونت پژوهش
آقای علیرضا جعفری2601کارشناس سایت اینترنتدانشکده مدیریت
آقای پنام3700رئیس امور دانشجویی و فرهنگیدانشکده علوم انسانی
خانم سیما جوادی3701فارغ التحصیلاندانشکده علوم انسانی