دفتر تلفن جدید

نمایش 81 تا 90 مورد از کل 454 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر مرتضویمدیرگروه علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی
دکتر شفیعی3306مدیرگروه روابط بین المللدانشکده علوم انسانی
دکترنصراللهی3307مدیرگروه ارتباطاتدانشکده علوم انسانی
دکتر درودیان3308مدیرگروه تربیت بدنیدانشکده علوم انسانی
دکتر حسینی المدنی3309مدیرگروه روانشناسیدانشکده علوم انسانی
دکترترابی3310مدیرگروه حقوق کارشناسیدانشکده علوم انسانی
دکتر اباذری3311مدیرگروه علم و اطلاعات و دانش و کتابداریدانشکده علوم انسانی
دکتر مسعودی3300مدیر گروه حقوق کارشناسیدانشکده علوم انسانی
خانم ولی پور3400امور مالی دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی
خانم شیشه چی3500رئیس اداره آموزش دانشکده علوم انسانیدانشکده علوم انسانی