دفتر تلفن جدید


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم افشار7700مسئول امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
خانم خادم7701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده زبانهای خارجی
آقای فروزش7702کارشناس امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
خانم شاکر7703کارشناس امور فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
مهتاب صابونچی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
خانم اسدی راد7520کارشناس امور آموزسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر حقانی7300مدیر گروه آموزش زبان انگلیسی در کلیه مقاطع کارشناسی و گروه آموزش زبان انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی در مقاطع تحصیلات تکمیلیدانشکده زبانهای خارجی
آقای فرهنگیان7100رئیس اداره امور پشتیبانیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر وثوق یزدانی7301مدیر گروه مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسیدانشکده زبانهای خارجی