دفتر تلفن جدید


نمایش 81 تا 90 مورد از کل 549 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
خانم روشن ضمیر7610مسئول پژوهشدانشکده زبانهای خارجی
خانم فدوی7611کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی
خانم خزلی7612کارشناس کتابخانهدانشکده زبانهای خارجی
آقای محبی7620کارشناس امور پژوهشیدانشکده زبانهای خارجی
خانم افشار7700مسئول امور دانشجوییدانشکده زبانهای خارجی
خانم خادم7701کارشناس امور دانش آموختگاندانشکده زبانهای خارجی
خانم شاکر7703کارشناس امور فرهنگیدانشکده زبانهای خارجی
خانم معاونی7303مدیر گروه زبان اسپانیایی و ایتالیاییدانشکده زبانهای خارجی
خانم اسدی راد7520کارشناس امور آموزسیدانشکده زبانهای خارجی
آقای دکتر جابری7307مدیر گروه زبان عمومیدانشکده زبانهای خارجی