دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای جناب8005کارشناس روابط عمومی و نظارت و پیگیریحوزه ریاست
آقای درویشی8002کارشناس روابط عمومیروابط عمومی
آقای نصیری8001متصدی امور دفتریریاست
انتظامات برادران7806انتظامات برادراندانشکده علوم انسانی
انتظامات خواهران7805انتظامات خواهراندانشکده علوم انسانی
حراست7804دانشکده زبان­هادانشکده زبانهای خارجی
فکس دانشکده زبانهای خارجی7803فکس دانشکده زبانهای خارجیدانشکده زبانهای خارجی
7802معاون پژوهشی دانشکده مدیریتدانشکده مدیریت
آقای قناعتچی7801متصدی امور دفتری و بایگانیدانشکده زبانهای خارجی
خانم دکتر دریغ7800سرپرست دانشکدهدانشکده زبانهای خارجی