دفتر تلفن جدید


نمایش 61 تا 70 مورد از کل 499 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای بهرامی1560رییس اداره تغذیهمعاونت دانشجویی
آقای پیروز تاش1561کارشناس امور تغذیهمعاونت دانشجویی
خانم الماسی1510رییس اداره امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم شیخ سفلا1513کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم امانی1514کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم محمدی پیله ور1515کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم عباسی1516کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
خانم کالجی1519اپراتورمعاونت دانشجویی
خانم شجاعی1520کارشناس امور دانش آموختگانمعاونت دانشجویی
آقای اختری1530مسئول امور مشمولینمعاونت دانشجویی