دفتر تلفن جدید

نمایش 1 تا 10 مورد از کل 454 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
*3104آبدارخانه طبقه 2دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 4 غربیدانشکده علوم انسانی
-------1480معاون عمرانمعاونت عمران
آبدارخانه ط 14106آبدارخانه طبقه اولدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط 24107آبدارخانه طبقه دومدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط 26102طبقه دومدانشکده شیمی
آبدارخانه ط 44103طبقه چهارمدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط 44104طبقه چهارمدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط- 17103---------------دانشکده زبانهای خارجی