دفتر تلفن جدید


نمایش 91 تا 100 مورد از کل 499 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای دکتر شیخ الاسلامی کندلوسی2310مدیر گروه مدیریت دولتیدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر صابر صفار1600معاونت پژوهشمعاونت پژوهش
آقای دکتر صباغی4305مدیر گروه رشته مهندسی شهرسازیدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر عابدی2308مدیر گروه مدیریت اجرایی – مدیریت بازرگانی و مدیریت استراتژیک مقطع دکترادانشکده مدیریت
آقای دکتر عاصمی4307مدیر گروه مکانیکدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر عبداللهی کیوانی2304مدیر گروه مدیریت مالیدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
آقای دکتر غلامی2311مدیر گروه علوم اقتصادیدانشکده مدیریت
آقای دکتر فرجاد1460معاونت اداری و مالی و برنامه ریزیمعاونت اداری و مالی و برنامه ریزی
آقای دکتر مبشری5305مدیر گروه مهندسی فناوری اطلاعات در مقاطع کارشناسی و ارشددانشکده برق و کامپیوتر
آقای دکتر معصومی4800ریاست دانشکدهدانشکده فنی و مهندسی