دفتر تلفن جدید


نمایش 21 تا 30 مورد از کل 499 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آبدارخانه پژوهش1691----------------معاونت پژوهش
آبدارخانه- ط- 36103طبقه سومدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط- 46104طبقه چهارمدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط- 56105طبقه پنجمدانشکده شیمی
آبدارخانه- ط-16106طبقه اولدانشکده شیمی
آقالی دکتر پیری4304مدیر گروه رشته مهندسی معماری در کلیه مقاطعدانشکده فنی و مهندسی
آقای میرزایی5307مدیر گروه مهندسی برق کلیه مقاطعدانشکده برق و کامپیوتر
آقای آزادبادی6619تکنسین آزمایشگاهدانشکده شیمی
آقای آزادی1351کارشناس دفتر داریمعاونت اداری و مالی
آقای آقائی زاده1203متصدی امور دفتری مدیر کل آموزشمعاونت آموزشی