دفتر تلفن جدید


نمایش 31 تا 40 مورد از کل 499 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای آقاجان زاده1591رییس اداره مطالعات و پژوهش­های فرهنگیمدیریت فرهنگی و اجتماعی
آقای ابراهیم فرهنگیان4100مدیر داخلیدانشکده فنی و مهندسی
آقای اختری1530مسئول امور مشمولینمعاونت دانشجویی
آقای اردشیر حبیب اللهی6606کارشناس سایت اینترنت دانشکدهدانشکده شیمی
آقای ارمیمدیر گروه عمراندانشکده فنی و مهندسی
آقای اسبویی1450مدیر طراحی اجرا و نظارتمعاونت عمران
آقای اسداللهی5200اتاق اساتیددانشکده برق و کامپیوتر
آقای اسدی1452تاسیساتمعاونت عمران
آقای اسماعیل زاده4705خدمات امور دانشجوییدانشکده فنی و مهندسی
آقای اشجع اردلانمعاون آموزشی - پژوهشی-دانشجوییو فرهنگیدانشکده شیمی و علوم پایه