دفتر تلفن جدید


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 494 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
8000مدیریت روابط عمومیریاست
1481مسئول دفتر امور دفتری معاونت عمرانمعاونت عمران
*3102آبدارخانه طبقه همکفدانشکده علوم انسانی
*3104آبدارخانه طبقه 2دانشکده علوم انسانی
*3105آبدارخانه طبقه 4 غربیدانشکده علوم انسانی
-------1480معاون عمرانمعاونت عمران
آبدارخانه ط 14106آبدارخانه طبقه اولدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط 24107آبدارخانه طبقه دومدانشکده فنی و مهندسی
آبدارخانه ط 26102طبقه دومدانشکده شیمی
آبدارخانه ط 44103طبقه چهارمدانشکده فنی و مهندسی