دفتر تلفن جدید


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 578 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای جهانیان1103راننده ریاست واحدریاست
آقای حاجی علی اکبری1590رئیس اداره عترت و قرآنمعاونت دانشجوئی فرهنگی
آقای حاجیلو4701کارشناس فارغ التحصیلاندانشکده فنی و مهندسی
آقای حسینی روشن5521کارشناس آموزشدانشکده برق و کامپیوتر
آقای حسینی نصب1554کارشناس امور راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی فرهنگی
آقای حقیقی1382کارشناس رسیدگیمعاونت اداری و مالی
آقای حیدری1330مدیر مالیاداری و مالی
آقای خاکسار6617کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
آقای خدابنده1863کارشناس تدارکاتمعاونت اداری و مالی
آقای خدامی1830رئیس اداره خدماتمعاونت اداری و مالی