دفتر تلفن جدید


نمایش 71 تا 80 مورد از کل 553 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای حاجیلو4701کارشناس فارغ التحصیلاندانشکده فنی و مهندسی
آقای حسن زاده4804حراستدانشکده فنی و مهندسی
آقای حسین زاهدی1145رئیس حفاظت فیزیکیریاست
آقای حسینی روشن5521تحصیلات تکمیلیدانشکده برق و کامپیوتر
آقای حسینی نصب1554کارشناس امور راهنمایی و مشاورهمعاونت دانشجویی فرهنگی
آقای حقیقی1382کارشناس رسیدگیمعاونت اداری و مالی
آقای حیدری1330مدیر مالیاداری و مالی
آقای خاکسار6617کارشناس آزمایشگاهپژوهشگاه مرکزی
آقای خدامی1830رئیس اداره خدماتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
آقای خداوردی1863کارشناس تدارکاتمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی