دفتر تلفن جدید

نمایش 1 تا 10 مورد از کل 442 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر مرتضویمدیرگروه علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی
دفتر ریاست محترم واحد1100ریاست محترم واحدریاست
آقای عبداللهی1120مدیر حوزه ریاستریاست
خانم ظروفی1122اپراتور حوزه ریاستریاست
حاج آقا بیات1130نماینده نهاد رهبریریاست
آقای تبریزی1131حوزه نهاد رهبریریاست
آقای محمدزاده1132حوزه نهاد رهبریریاست
خانم خطیبی1133حوزه نهاد رهبریریاست
حراست واحد1140مدیر حراستریاست
مسئول حراست مدیریت1143ریاست