دفتر تلفن جدید

نمایش 1 تا 10 مورد از کل 454 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
آقای طالب زادهکارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
دکتر مرتضویمدیرگروه علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی
آقای علیرضا جعفریسایت کامپیوتردانشکده مدیریت
آقای اردشیر حبیب اللهیکارشناس سایت اینترنت دانشکدهدانشکده شیمی
خانم قزلکارگزینیمعاونت اداری و مالی
آقای نوروزی مقدمانتظاماتاداره حفاظت فیزیکی
سیما چاغروندکارشناس امور آموزشیدانشکده فنی و مهندسی
الهام قاسمی آقا ولیکارشناس امور آموزشدانشکده فنی و مهندسی
سید حسین سجادیسرپرستدانشکده الهیات
خانم حمیده دهقانکارشناس مسئولامور شاهد و ایثارگران