دفتر تلفن جدید

نمایش 1 تا 10 مورد از کل 479 مورد.
نام خانوادگیداخلی سمتحوزه /معاونت/دانشکده
دکتر مرتضویمدیرگروه علوم سیاسیدانشکده علوم انسانی
خانم دکتر ملکی اسکوئیمدیر گروه حسابداری مقطع کارشناسیدانشکده مدیریت و علوم اجتماعی
خانم قزلکارگزینیمعاونت اداری و مالی
آقای نوروزی مقدمانتظاماتاداره حفاظت فیزیکی
آقای سلیمان پورکارشناس امور آموزشیمعاونت آموزشی
آقای دکتر اسدزادهمدیر گروه صنایع ارشددانشکده فنی و مهندسی
خانم دکتر منا احمدیمدیر گروه مهندسی صنایعدانشکده فنی و مهندسی
آقای دکتر نوریمدیر گروه شهرسازیدانشکده فنی و مهندسی
آقای ذوالفقارکارشناس عمرانعمران
آقای سید نبی حسینیکارشناس آزمایشگاهدانشکده شیمی